Przesłuchanie…czyli jak to się robi w Kosowie

Pewnie każdy, kto zetknął się z procesem karnym w polskim sądzie, mógł odnieść wrażenie, że jedną z zasadniczych funkcji sędziego jest … czytanie. Sędzia, niczym lektor, odczytuje stronom dokumenty, nieważne że z reguły wcześniej im znane, bo w ten sposób odbywa się tzw. wprowadzenie dowodu do materiału dowodowego. Mankamentów takiego rozwiązania jest sporo, zdarzało się nawet, że oskarżony niewinnie pochrapywał uśpiony łagodnym głosem sędziego monotonnie odczytującego setki dokumentów, nie wyłączając wyciągów bankowych i bilingów telefonicznych.

Niekiedy również samo przesłuchanie świadka czy oskarżonego ogranicza się do przeczytania mu protokołów z tej czynności przeprowadzonej w postępowaniu przygotowawczym. Jakoś dziwnie się składa, że ten kto pojawia się w sądzie, często   zapomina w ogóle, o co w sprawie chodzi. Przesłuchiwany ogranicza się więc zazwyczaj do  podtrzymania swoich wcześniejszych stwierdzeń odczytanych mu przez sędziego.

W Kosowie dokumenty co do zasady też trzeba czytać, ale z reguły strony rezygnują z tego uprawnienia, bo przecież doskonale znają ich zawartość. Chcącemu nie dzieje się krzywda… Jednak nawet wtedy sędzia nie pełni funkcji lektora, bo dokument czyta ta strona, która proponuje go jako dowód. Z kolei możliwość odczytania protokołów przesłuchania świadków i oskarżonych z postępowania przygotowawczego jest tak bardzo ograniczona, że prawie nigdy się tego nie robi. Odczytanie całego protokołu jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy nie ma żadnej możliwości przesłuchania świadka bezpośrednio, a zeznania te jako dowód wykorzystuje się w bardzo niewielkim zakresie.

Świadka zaczyna przesłuchiwać ta strona, która go zaproponowała (tzw. direct examination). Zanim jednak przejdzie do rzeczy, z reguły świadka wita, przedstawia się mu, a czasem dodatkowo powtarza pouczenie, którego wcześniej udzielił sędzia. Niektórzy adwokaci dodają własne oczekiwania, na przykład prosząc świadka, aby odpowiadał tylko „tak” lub „nie”. Doświadczenie pokazuje, że takie odpowiedzi prawie się tu nie zdarzają, bo z reguły świadkowie mają potrzebę mówienia, a adwokaci rzadko kiedy zadają pytania zamknięte. Nawet kiedy wyraźnie zapowiedzą, że właśnie takie pytanie padnie, jak jeden z adwokatów, który poprosił świadka o odpowiedź „tak” lub „nie” na pytanie, ile razy widział oskarżonego.

Tutejszy kodeks nie przewiduje fazy swobodnej wypowiedzi świadka, który od samego początku powinien odpowiadać na pytania zadawane przez stronę, która go zawnioskowała. Na tym etapie można zadawać pytania dotyczące okoliczności istotnych dla ustalenia stanu faktycznego. Nie ma przepisów, które regulowałyby, jakie pytania należy uchylić, w związku z czym wykorzystuje się praktyki wypracowane przez sądy międzynarodowe, czy też sądy z systemów common law, na których to w dużej mierze opierają się rozwiązania kosowskie. W rezultacie uchyla się m.in. pytania sugerujące, niejasne, na które już padła odpowiedź, czy też pytania o spekulacje. Na tym etapie możliwe jest wykorzystywanie zeznań świadka złożonych w postępowaniu przygotowawczym, ale tylko po to, aby odświeżyć mu w pamięci te elementy, które zapomniał. Co do zasady nie ma więc możliwości przeczytania całego protokołu.

Często najbardziej emocjonująca część przesłuchania rozpoczyna się w momencie, kiedy świadek dostaje się w ręce strony przeciwnej (tzw. cross examination). Jej celem jest przede wszystkim zdyskredytowanie świadka, przekonanie sądu, że jest to osoba zupełnie niewiarygodna. Na tym etapie praktycznie wszystkie chwyty są dozwolone, łącznie z pytaniami sugerującymi odpowiedzi, czy prowokowaniem świadka. Strona przeciwna może odnosić się do cech osobistych świadka, jego skłonności do konfabulacji, ewentualnych uprzedzeń co do osoby oskarżonego, motywacji, która skłoniła go do złożenia zeznań o takiej a nie innej treści. Dopiero wtedy można świadka konfrontować z poprzednio złożonymi zeznaniami ale tylko po to, aby wykazać mu sprzeczności i brak konsekwencji. Po zakończeniu tej fazy przesłuchania strona proponująca świadka poprzez zadawanie pytań ma możliwość wyjaśnienia ujawnionych sprzeczności, czy wątpliwości co do jego wiarygodności (redirect examination).

Pomimo wiodącej roli stron w prowadzeniu postępowania dowodowego, w tym w przesłuchaniu świadków, prawo kosowskie nadal przewiduje możliwość zadawania pytań przez sąd. Członkowie składu orzekającego mogą ingerować na każdym etapie celem wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy. Co do zasady powinni oni jednak włączać się w przesłuchanie w ograniczonym zakresie.

Świadkowie w Kosowie z różnych przyczyn często wycofują się przed sądem z tego, co mówili w postępowaniu przygotowawczym. Bywa to frustrujące dla prokuratora, zwłaszcza że w odróżnieniu od rozwiązań polskich tutejsze prawo przewiduje bardzo ograniczoną możliwość wykorzystania wcześniej składanych zeznań. Na pierwszy rzut oka takie podejście może sie wydawać nieracjonalne, bo w Polsce często właśnie pierwsze zeznania uważa się za najbardziej wiarygodne, bo przecież wtedy świadek ma pamiętać najlepiej. To z tym przesłuchaniem porównuje się jego wszystkie późniejsze wypowiedzi. Zbyt łatwo jednak chyba pomija się fakt, że w trakcie tego przesłuchania świadek z reguły jest sam na sam z przesłuchującym, obrona w nim nie uczestniczy, a jego przebieg nie jest nagrywany. Realna konfrontacja z dowodami może jedynie nastąpić na jawnym procesie przed niezawisłym sądem.

Pozdrowienia z Bałkanów…

Do góry