Ważny krok na drodze do skutecznej ochrony przed mową nienawiści

Ważny krok na drodze do skutecznej ochrony przed mową nienawiści

Mowa nienawiści obejmuje wszystkie formy ekspresji, które polegają na przypisywaniu szczególnie negatywnych cech osobom należącym do pewnej grupy społecznej, jak też na wzywaniu do dyskryminujących działań wobec nich. Wiąże się ona z pogardą wobec innych, nietolerancją dla odmienności, a jej skutkiem często jest agresja. Mowa nienawiści powoduje głębokie podziały społeczne, będące wynikiem szczucia na inne grupy. Jej przykładów nie trzeba szukać daleko. Wystarczy tylko zajrzeć do internetu, aby znaleźć tego rodzaju wypowiedzi dotyczące chociażby imigrantów, przedstawicieli mniejszości narodowych, czy też społeczności LGBT+.

Właśnie w odniesieniu do tej ostatniej grupy 12 lutego 2022 r. zapadł bardzo ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie przeciwko Kai Godek. Została ona pozwana o naruszenie dóbr osobistych przez kilkanaście osób LGBT+, urażonych jej wypowiedzią w jednej ze stacji telewizyjnych. W pierwszej instancji sąd uznał, że nie doszło do naruszenia dóbr osobistych, ponieważ kontrowersyjna wypowiedź nie dotyczyła konkretnych osób, ale pewnej nieokreślonej grupy. Do tej pory zaś sąd konsekwentnie uznawały, że w przypadku tego rodzaju spraw dobra osobiste mogą zostać naruszone tylko wtedy, gdy nienawistna wypowiedź skierowana jest pod adresem konkretnych osób albo ściśle określonej grupy.

Ze stanowiskiem tym nie zgodził się Sąd Apelacyjny, który uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W ustnym uzasadnieniu sędzia Małgorzata Kuracka podkreśliła, że pozwana kierowała swoje wypowiedzi wobec określonej grupy, której liczebność wprawdzie nie jest znana, ale jest to określony zbiór. W ten sposób Sąd uznał prawo do ochrony dóbr osobistych osoby należącej do określonej społeczności, jeżeli obrażana jest cała społeczność.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego to bardzo ważny krok do skuteczniejszej ochrony przed mową nienawiści. Trzeba mieć nadzieję, że wyznaczy ono nowy kierunek orzekania przez polskie sądy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.

 

#mowanienawisci #prawaczlowieka #sad #wyrok #mowanienawisci #dobraosobiste

Do góry